Organizacja

Imprez Sportowych


Sport dla Ekologii

Organizacja promuje Sport i Ekologie.

Prowadzimy dzia?alno?ci zmierzaj?ce do poprawy stanu ?rodowiska naturalnego, a co za tym idzie poprawy warunków ?ycia, pracy i wypoczynku cz?owieka zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Organizujemy imprezy propaguj?ce wiedz? ekologiczn? spo?ecze?stwa, poprzez sport i organizowanie imprez sportowy akcentujemy zdrowy tryb ?ycia.

Biegi Prze?ajowe

Zapraszamy do ciekawej strony o biegach prze?ajowych, które z dum? organizujemy ju? od 30 lat.

Nordic Walking

Nasza Duma Grand Prix Nordic Walking, które wraz z GOK NWL organizowane s? regularnie od kilku lat.

LIGO – Si?acze

Naszym imprezom i nie tylko towarzyszy wspania?a Organizacja Imprez Sportowych LIGO. Przekonaj si?


Nasza Dzia?alno??

Kompetencje

Organizacja imprez sportowych i produkowanie obiektów przyrodniczych

Dzia?aj Z NAMI

Kompetencje

Chceliby?my Ci? przekona?, ?e warto jest dzia?a? z nami.