LIGO

SI?ACZE

Si?acze LIGO

Mistrzostwa Polski w przeci?ganiu 7.tonowego ci?gnika

?Waga ci?gnika ok. 7?? ton?
Ci?gnik nale?y przeci?gn?? na odleg?o?? 15 metrów przy pomocy szelek oraz liny zamocowanej naprzeciw ci?gnika. Niedozwolona jest pomoc przy naci?ganiu liny przez osoby trzecie.

O zaj?tym miejscu decyduje czas, w jakim zawodnik pokona odleg?o??. W przypadku osi?gni?cia tego samego czasu przez kilku zawodników o miejscu decyduje waga zawodnika; l?ejszy zawodnik zostanie wy?ej sklasyfikowany.

Kolejno?? startu wed?ug wylosowanych numerków startowych.
Obowi?zkowy strój sportowy. Dozwolone jest u?ywanie r?kawiczek, opasek na nadgarstki i kolana, pasa wzmacniaj?co- zabezpieczaj?cego kr?gos?up. Zakaz u?ywania obuwia z kolcami.

Strona wydarzenia…