Polityka prywatno?ci strony internetowej

eko-sports.com

Adres strony: https://eko-sports.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za po?rednictwem strony internetowej eko-sports.com jest Krzysztof Pruszak wykonuj?cy/a dzia?alno?? statutow? pod firm? Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera, adres siedziby: Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie? L?borska, adres do dor?cze?: taki jak siedziby, NIP: 841 15 30 181, REGON: 77 05 07 760, wpisan? do Krajowego Rejestru S?dowego nr. KRS 0000069549  , adres poczty elektronicznej: kpruszak.promocja@gmail.com, dalej „Administrator”, b?d?cy/a jednocze?nie Us?ugodawc?. , miejsce wykonywania dzia?alno?ci: Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie? L?borska, adres do dor?cze?: Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie? L?borska, NIP: 841 15 30 181, REGON: 77 05 07 760, adres poczty elektronicznej (e-mail): kpruszak.promocja@gmail.com, zwany/a dalej „Administratorem”.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za po?rednictwem strony internetowej s? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za po?rednictwem strony eko-sports.com w przypadku:
 • skorzystania przez u?ytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe s? przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 • zapisania si? przez u?ytkownika do Newslettera w celu przesy?ania informacji handlowych drog? elektroniczn?. Dane osobowe s? przetwarzane po wyra?eniu odr?bnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza nast?puj?ce kategorie danych osobowych u?ytkownika:
 • Imi? i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres (zamieszkania),
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • NIP
 • OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe u?ytkowników przechowywane s? przez Administratora:
 • w przypadku, gdy podstaw? przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak d?ugo, jak jest to niezb?dne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadaj?cy okresowi przedawnienia roszcze?. Je?eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze??, a dla roszcze? o ?wiadczenia okresowe oraz roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci statutowej- trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstaw? przetwarzania danych jest zgoda, tak d?ugo, a? zgoda nie zostanie odwo?ana, a po odwo?aniu zgody przez okres czasu odpowiadaj?cy okresowi przedawnienia roszcze? jakie mo?e podnosi? Administrator i jakie mog? by? podnoszone wobec niego. Je?eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sze??, a dla roszcze? o ?wiadczenia okresowe oraz roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci statutowej – trzy lata.
 • Podczas korzystania ze strony internetowej mog? by? pobierane dodatkowe informacje, w szczególno?ci: adres IP przypisany do komputera u?ytkownika lub zewn?trzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl?darki, czas dost?pu, typ systemu operacyjnego.
 • Od u?ytkowników mog? by? tak?e gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno?nikach, w które zdecyduj? si? klikn?? lub innych czynno?ciach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstaw? prawn? tego rodzaju czynno?ci jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegaj?cy na u?atwieniu korzystania z us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? oraz na poprawie funkcjonalno?ci tych us?ug.
 • Podanie danych osobowych przez u?ytkownika jest dobrowolne.
 • Dane osobowe b?d? przetwarzane tak?e w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile u?ytkownik wyrazi na to zgod? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencj? profilowania b?dzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotycz?cych jej decyzji b?d? analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa? i postaw.
 • Administrator dok?ada szczególnej staranno?ci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz?, a w szczególno?ci zapewnia, ?e zbierane przez niego dane s?:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s? przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo?liwiaj?cej identyfikacj? osób, których dotycz?, nie d?u?ej ni? jest to niezb?dne do osi?gni?cia celu przetwarzania.

3. UDOST?PNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe u?ytkowników przekazywane s? dostawcom us?ug, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy us?ug, którym przekazywane s? dane osobowe, w zale?no?ci od uzgodnie? umownych i okoliczno?ci, albo podlegaj? poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzaj?ce) albo samodzielnie okre?laj? cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Dane osobowe u?ytkowników s? przechowywane wy??cznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOST?PU DO TRE?CI W?ASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Osoba, której dane dotycz?, ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
 • Podstawy prawne ??dania u?ytkownika:
 • Dost?p do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usuni?cie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofni?cie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 • W celu realizacji uprawnie?, o których mowa w pkt 2 mo?na wys?a? stosown? wiadomo?? e-mail na adres: kpruszak.promocja@gmail.com.
 • W sytuacji wyst?pienia przez u?ytkownika z uprawnieniem wynikaj?cym z powy?szych praw Administrator spe?nia ??danie albo odmawia jego spe?nienia niezw?ocznie, nie pó?niej jednak ni? w ci?gu miesi?ca po jego otrzymaniu. Je?eli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter ??dania lub liczb? ??da? – Administrator nie b?dzie móg? spe?ni? ??dania w ci?gu miesi?ca, spe?ni je w ci?gu kolejnych dwóch miesi?cy informuj?c u?ytkownika uprzednio w terminie miesi?ca od otrzymania ??dania – o zamierzonym przed?u?eniu terminu oraz jego przyczynach.
 • W przypadku stwierdzenia, ?e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotycz?, ma prawo wnie?? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI „COOKIES”

 • Strona Administratora u?ywa plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawid?owego ?wiadczenia us?ug na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajduj? si? informacje niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania strony, a tak?e daj? one tak?e mo?liwo?? opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • W ramach strony stosowane s? rodzaje plików „cookies”: sesyjne i sta?e
 • „Cookies” „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 • „Sta?e” pliki „cookies” przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usuni?cia przez u?ytkownika.
 • Administrator wykorzystuje w?asne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji u?ytkownika w zakresie zawarto?ci strony. Pliki gromadz? informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez u?ytkownika, typie strony, z jakiej u?ytkownik zosta? przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty u?ytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestruj? konkretnych danych osobowych u?ytkownika, lecz s?u?? do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • U?ytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dost?pu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przegl?darki.  Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików „cookies” dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KO?COWE

 • Administrator stosuje ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych danych osobowych odpowiedni? do zagro?e? oraz kategorii danych obj?tych ochron?, a w szczególno?ci zabezpiecza dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, zabraniem przez osob? nieuprawnion?, przetwarzaniem z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów oraz zmian?, utrat?, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator udost?pnia odpowiednie ?rodki techniczne zapobiegaj?ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy?anych drog? elektroniczn?.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejsz? Polityk? prywatno?ci stosuje si? odpowiednio przepisy RODO oraz inne w?a?ciwe przepisy prawa polskiego.