Fundacja Ekologiczno-Sportowa

im. Tomasza Hopfera


Sport i Ekologia

Ruszamy si? dla ochrony ?rodowiska.

Biegi Prze?ajowe

Od ponad 30-stu lat organizujemy Mi?dzynarodowy Bieg Prze?ajowy o „Puchar Le?ny” im. Tomasza Hopfera.

Nordic Walking

Od kilku lat organizujemy Grand Prix Nordic Walking, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?.

LIGO – Si?acze

Wspania?a Organizacja Sportowa LIGO towarzyszy ju? od wielu lat naszym imprezom sportowym

Dbamy o ochron? ?rodowiska.

Ukazanie ?cie?ki dydaktycznej o przyrodzie

?cie?ki Przyrodnicze

?cie?ki Przyrodnicze maj? na celu pokaza? pi?kno natury w naszych rejonach, co za tym idzie, wybudza? mi?o?? do ekologii.

ukazanie dwóch drzew

Pomniki Przyrody

Te wspania?e pomniki to ponad stu-letnie dzieci natury, które swym wygl?dem zapieraj? dech w piersiach.

Inne Produkty Przyrodnicze

Co wi?cej, do upi?kszania naszych produktów, wynajdujemy nowe miejsca i dodajemy im charakteru.


Aktualno?ci Sportowo-Ekologiczne

Nasza Dzia?alno??

Kompetencje

Organizacja imprez sportowych i produkowanie obiektów przyrodniczych

Dzia?aj Z NAMI

Kompetencje

Chceliby?my Ci? przekona?, ?e warto jest dzia?a? z nami.