Grand Prix

Nordic Walking

Chodzimy dla Ekologii

Grand Prix Nordic Walking

Nowa Wie? L?borska to przede wszystkim rodzinna atmosfera, ka?dy jest tutaj mile widziany, pi?kne okoliczno?ci przyrody, malownicze tereny, ale tak?e ci??ka praca wolontariuszy, fundatorów oraz organizatorów. Nie ma tutaj chipów, tylko czas mierzony jest za pomoc? stopera. Ka?dy uczestnik wychodzi z nagrod?: pi?k?, wazonem, kapeluszem.

Nordic Walking Park Nowa Wie? L?borska, to ponad 30 kilometrów tras o zró?nicowanym stopniu trudno?ci. Trasy przeznaczone s? zarówno dla osób rozpoczynaj?cych swoj? przygod? z Nordic Walking, jak równie? dla tych, którzy szukaj? wyzwa? o charakterze sportowym. Trasy zlokalizowane s? na terenie gminy Nowa Wie? L?borska, a wyj?cie na nie znajduje si? w Stanicy Turystycznej (ST) Enklawy Ekologiczno-Historycznej Obliwice dostosowanej do przyjmowania i obs?ugi du?ych grup turystycznych. Nordic Walking Park Nowa Wie? L?borska stanowi sie?, gdzie trasy posiadaj? punkty wspólne, pokrywaj? si? lub krzy?uj?. Umo?liwia to tym samym dowolne wyd?u?anie, skracanie lub zmian? kierunku marszu. Trasy oznakowane s? czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji Nordic Walking. Zawieraj? ponadto szczegó?owe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprz?tu i walorów zdrowotnych Nordic Walking. Na tablicach zamieszczone zosta?y równie? informacje o podstawowych ?wiczeniach fizycznych, umo?liwiaj?cych wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mi??ni oraz ?wicze? rozci?gaj?cych. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów Nordic Walking, ale równie? do mi?o?ników innych dyscyplin, takich jak bieganie, narciarstwo biegowe czy turystyka kwalifikowana. Wytyczone trasy s? poprowadzone po ?cie?ce Przyrodniczej Obliwice i Szlaku Przyrodniczym od ?ebienia do Kr?py Kaszubskiej (opracowania dost?pne na stronie internetowej www.goknwl.pl). W terenie mo?na spotka? oko?o 30 pomników przyrody co pozwala marsz Nordic Walking po??czy? z pozytywnymi doznaniami rekreacyjno – krajoznawczymi.

Po raz sze??dziesi?ty pierwszy odby?y si? zawody w Nowej Wsi L?borskiej.

Pe?na recenzja…

Galeria Zdj??