Dydaktyczne

?cie?ki Przyrodnicze

Poznaj Przyrod?

Lubowidz

scie?ka przyrodnicza w lubowidzu

DYDAKTYCZNA ?CIE?KA PRZYRODNICZA „JEZIORO LUBOWIDZ, OSTOJA PRZYRODY, PI?KNO MORENOWEGO KRAJOBRAZU”

Jezioro Lubowidz, usytuowane w najbli?szym s?siedztwie wsi o tej samej nazwie, jest jedynym wi?kszym akwenem nie tylko w Gminie Nowa Wie? L?borska, ale i w najbli?szych okolicach L?borka. Dlatego jest ono obiektem odwiedzanym ch?tnie przez liczne rzesze turystów, w?dkarzy, amatorów ?eglarstwa, kajakarstwa, nurkowania podwodnego, a latem, w dni s?oneczne, setki osób korzystaj? z przygotowanych tutaj dla nich pla? i k?pielisk. Rozleg?e lustro wód i poro?ni?te lasem oraz wysokimi zadrzewieniami brzegi tego jeziora sprawiaj?, ?e ka?dy, kto tutaj dotar?, ma wra?enie przebywania w oazie pe?nej wspania?ej przyrody, ciszy i spokoju.

Obliwice

Co mo?na zobaczy? na Dydaktycznej ?cie?ce Przyrodniczo-Historycznej w Obliwicach.

W odleg?o?ci nieca?ych 17 km, w linii prostej, na po?udniowy wschód od ?eby i oko?o 18 km na po?udnie od brzegu morskiego oraz pla? Ba?tyku, usytuowany jest do?? du?y kompleks lasów, gruntów rolnych i niewielka wioska Obliwice ze starodrzewiem zabytkowego parku Podworskiego oraz cmentarza ewangelickiego.